Obchodné podmienky

Obsah:
1. Všeobecné ustanovenia
2. Objednávka
3. Cena produktov, pokuty, faktúry
4. Forma platby
5. Spôsob platby
6. Zabezpečenie
7. Odstúpenie od zmluvy
8. Zodpovednosť za obsah webu
9. Ochrana osobných údajov
10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.spankovaporadkyna.sk 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.spankovaporadkyna.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Mgr. Veronika Pružinská, L. Novomeského 19, 902 01 Pezinok, IČO: 45842914, DIČ: 1079410519. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou našich služieb súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií poskytnutých počas poradenstva a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.spankovaporadkyna.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 7 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí obejdnávky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.spankovaporadkyna.sk.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, predávajúci má nárok na zrušenie objednávky.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení služby. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Forma platby

Platba za objednané služby je jednorazová, tz. znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

5. Spôsob platby

Objednávky sú uhrádzané bankovým prevodom priamo na účet predávajúceho.

6. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od kúpy služby, a to elektronickou formou na tento email:veronika@spankovaporadkyna.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene v prípade, že objednanú službu nevyužil. V prípade, že bol spánkový plán odoslaný alebo bola konzultácia a online poradenstvo rezervované, kupujúci nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

8. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.8.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.